Pogoji sodelovanja

Udeleženec teka Wajdušna obstacle trail run (v nadaljevanju WOTR) s podpisom prijave na WOTR tek, ki jo najdete tukaj, ter skladno s sledečimi pogoji sodelovanja, izjavljam, da se na WOTR tek prijavljam prostovoljno in da se strinjam ter izpolnjujem vse, v nadaljevanju navedene pogoje sodelovanja, kot jih je predvidel organizator WOTR teka.

Strinjam se in soglašam:

 • Udeleženec/ka WOTR teka je vsaka polnoletna oseba, ki izpolnjuje pogoje za pristop in udeležbo na športnem dogodku WOTR in na podlagi svoje svobodne volje in odločitve sprejme in podpiše Izjavo in se udeleži športnega dogodka WOTR na lastno odgovornost in željo, skladno z določbami in pod pogoji, navedenimi v Izjavi o nastopanju na lastno odgovornost (v nadaljevanju Izjava) in Splošnih pogojih sodelovanja, ter razume in sprejema rizike in nevarnosti, ki jih tovrstno športno udejstvovanje lahko predstavlja.
 • Mladoletni/a udeleženec/ka WOTR teka je vsaka mladoletna oseba, stara od 15 do 18 let, ki izpolnjuje pogoje za pristop in udeležbo na športnem dogodku WOTR in se na podlagi svobodne volje in odločitve, z dovoljenjem in soglasjem ter v spremstvu svojega zakonitega zastopnika, na lastno odgovornost oziroma na odgovornost zakonitega zastopnika, udeleži športnega dogodka WOTR, skladno z določbami in pod pogoji, navedenimi v Izjavi o nastopanju mladoletnika na odgovornost zakonitega zastopnika (v nadaljevanju Izjava) in Splošnih pogojih sodelovanja ter organizatorju predloži pravilno izpolnjeno Izjavo. Zakoniti zastopnik ml. udeleženca/ke s podpisom Izjave sprejema in prevzema polno odgovornost za udeležbo ml. udeleženca na športnem dogodku WOTR ter izjavlja, da razume in sprejema rizike in nevarnosti, ki jih tovrstno športno udejstvovanje za ml. udeleženca/ko lahko predstavlja.
 • Splošni pogoji, navedeni v nadaljevanju, se smiselno uporabljajo tudi za mladoletne udeležence, skladno z določbami prejšnje alineje.
 • Sprejem in podpis Izjave ter njena predložitev organizatorju na dan dogodka, je pogoj za udeležbo na športnem dogodku WOTR.
 • Udeleženec/ka se lahko športnega dogodka WOTR udeleži le pod pogojem, da je zdrav/a, dobro telesno in duševno pripravljen/a, brez poškodb in psiho-fizičnih omejitev oziroma drugih zadržkov.
 • Udeleženec/ka zagotavlja, da organizatorju športnega dogodka WOTR ob podpisu Izjave ne prikriva nobenih morebitnih bolezni, poškodb, težav ali drugih zdravstvenih stanj in se zavezuje, da bo v primeru pojava kakršnihkoli bolezni ali poškodb ter drugih zdravstvenih težav, o tem organizatorja športnega dogodka WOTR, nemudoma obvestil.
 • Športni dogodek WOTR je raznovrstna in dinamična kombinacija različnih športnih prvin in elementov kot so npr.: tek, plazenje, prenašanje in rokovanje različnih vrst bremen in težavnosti, poskakovanje, plezanje, visenje, izogibanje oviram, ipd. Predstavlja športne aktivnosti, ki predstavljajo spopadanje in premagovanje večjih fizičnih naporov in obremenitev telesa ter preizkus telesne vzdržljivosti, motoričnih sposobnosti in spretnosti, koordinacije ter psihične moči.
 • Vsak udeleženec/ka, ki se namerava udeležiti WOTR teka in ima določene zdravstvene težave, npr. bolniki s kroničnimi obolenji, srčni bolniki, bolniki s poškodbo hrbtenice, saniranimi zlomi, zvini, izpahi, poškodbami mehkih tkiv, sladkorno boleznijo, epilepsijo, ipd., kot tudi osebe, starejše od 45 let, se morajo glede udeležbe na športnem dogodku WOTR, predhodno posvetovati z zdravnikom. Udeleženec/ka, mora na poziv organizatorja, slednjemu predložiti zdravniško potrdilo, iz katerega izhaja mnenje zdravnika o primernosti udeležbe udeleženca/ke na WOTR teku.
 • Udeleženec/ka je seznanjen/a in s strani organizatorja športnega dogodka WOTR opozorjen/a, naj se WOTR teka udeleži in na njem sodeluje skladno s svojimi psiho-fizičnimi sposobnostmi in zmožnostmi, splošnim zdravstvenim stanjem, starostjo in ostalimi podobnimi dejavniki in okoliščinami, ki bi lahko vplivali na njegovo varnost in udeležbo pri športnem dogodku WOTR oziroma na varnost in udeležbo ostalih udeležencev.
 • Športni dogodek WOTR prestavlja obliko rekreacije oziroma teka, kjer lahko udeleženec/ka sproti prilagaja udejstvovanje lastnim zmožnostim, se po potrebi ustavi oziroma s tekom prekine.
 • Organizator je v dobro varnosti udeležencev ter preprečevanja poškodb na športnem dogodku WOTR predvidel tudi ustrezne in varne načine premagovanja postavljenih ovir, ki jih mora udeleženec/ka upoštevati in se jih držati. Če udeleženec/ka presodi, da ovire ni sposoben/a premagati na način, kot ga je predvidel organizator WOTR teka oziroma je ni sposoben/a premagati na noben način, s katerim ne bi ogrožal/a sebe ali drugih, mora vajo oziroma oviro izpustiti oziroma zaobiti.
 • Udeleženec/ka športnega dogodka WOTR ni dolžan/a izvajati športnih elementov in premagovati ovir, za katere meni, da so glede na njegovo starost, telesno in duševno pripravljenost oziroma psiho-fizično stanje prezahtevne ali prenevarne. V primeru, da način izvedbe vaje oziroma premagovanja ovire s strani organizatorja WOTR teka ni določen, se udeleženec z oviro oziroma vajo sooči na način po lastni izbiri in preudarku, a vselej tako, da bo njena izvedba oziroma premagovanje, glede na vse okoliščine in lastne telesne ter duševne sposobnosti, najbolj primerna in varna tako za njega/njo samo, kot tudi za ostale udeležence.
 • Udeleženec/ka potrebuje za udeležbo na WOTR teku primerno športno opremo, športna oblačila in obutev. O primernih pripomočkih in primerni športni opremi se lahko udeleženec/ka predhodno posvetuje z organizatorjem športnega dogodka WOTR.
 • Udeleženec/ka se mora v času neposredno pred, med in po samem WOTR teku, ravnati v skladu z vsemi pisnimi in ustnimi napotki, navodili, pravili in pogoji sodelovanja, ki so mu/ji bili dani s strani organizatorja WOTR teka oziroma mu/ji bodo kot udeležencu/ki WOTR teka še dani neposredno pred, med ali po WOTR teku, in da ne bo ravnal/a v nasprotju z njimi oziroma jih kršil/a.
 • Udeleženec/ka ne bo zahteval/a in uveljavljal/a nikakršne odgovornosti od organizatorja WOTR teka za morebitne poškodbe do katerih bi prišlo pred, med ali po športnem dogodku WOTR, zaradi neupoštevanja določb Izjave, Splošnih pogojev sodelovanja, pravil obnašanja ter drugih izrecnih pisnih ali ustnih navodil organizatorja, ki so bila dana udeležencu/ki.
 • Udeleženec/ka se v svojem imenu in v imenu sorodnikov odpoveduje vsem zahtevkom do organizatorja športnega dogodka WOTR v zvezi s poškodbami ali katerokoli poškodbo, ki bi jih sorodniki uveljavljali proti organizatorju športnega dogodka WOTR, do katere bi prišlo pred, med športnim dogodkom WOTR ali neposredno po njem.
 • Udeleženec/ka se v celoti odreka vsem zahtevkom do organizatorja športne vadbe v zvezi z zahtevki tretje osebe, če jih tretja oseba morda vloži proti udeležencu/ki za osebne poškodbe ali drugo škodo, ki jo je udeleženec/ka povzročil/a tretji osebi v okviru športnega dogodka WOTR ali neposredno po njem.
 • Udeleženec/ka ne bo upravičen/a in ne bo zahteval/a odškodnine od organizatorja športnega dogodka WOTR v zvezi z zahtevki, ki se nanašajo na kršenje zakona, predpisov ali drugih pravil in predpisov v zvezi z organizacijo športnega dogodka WOTR in udeležbo na športnem dogodku WOTR. Organizator športnega dogodka WOTR ima pravico zahtevati od udeleženca/ke poplačilo zahtevkov, ki bi jih udeleženec/ka povzročil/a s svojim naklepnim in malomarnim oziroma krivdnim ravnanjem in obnašanjem.
 • Udeleženec/ka je odgovoren/a za kakršnokoli poškodovanje ali uničenje predmetov ali stvari v lasti organizatorja športnega dogodka WOTR oziroma stvari, ki jih ima slednji v najemu ali izposoji ter vseh ostalih stvari, ki organizatorju športnega dogodka WOTR kakorkoli omogočajo izvedbo in služijo poteku športnega dogodka WOTR, kakor tudi za poškodovanje ali uničenje predmetov ali stvari v lasti tretjih oseb. Udeleženec/ka je dolžan/a organizatorju športnega dogodka WOTR na njegovo zahtevo, povzročeno škodo nemudoma poravnati.
 • Vsak udeleženec in obiskovalec športnega dogodka WOTR je dolžan sam poskrbeti za varnost in hrambo osebnih stvari, predmetov in ostale lastnine. Organizator športnega dogodka WOTR ne odgovarja za izgubljene stvari udeležencev in ostalih obiskovalcev športnega dogodka WOTR, kakršnokoli materialno škodo, izdatke ali stroške, ki bi jih kot udeleženec/ka ali obiskovalec športnega dogodka WOTR imel/a oziroma ki bi mu/ji nastali v zvezi z njegovim udejstvovanjem ali udeležbo na športnem dogodku WOTR. Prav tako organizator športnega dogodka WOTR tudi ni dolžan izpolniti nobenih zahtevkov v zvezi s tem.
 • Organizator športne vadbe lahko uporabi osebne podatke udeleženca/ke, ki jih je vnesel/a v Izjavi za udeležbo na športnem dogodku WOTR, izključno za namene, povezane s sodelovanjem na športnem dogodku WOTR. Udeleženec/ka športnega dogodka WOTR dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do pisnega preklica udeleženca/ke, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).
 • Udeleženec/ka dovoljuje, da ga/jo lahko organizator športnega dogodka WOTR pred, med ali po sami športni vadbi fotografira ali posname ter fotografije in posnetke, ki bodo nastali v sklopu športnega dogodka WOTR, posreduje v objavo v medije oziroma sredstva javnega obveščanja ter objavi na spletnih straneh, povezanih s športnim dogodkom WOTR (npr. Facebook, Instagram, www.wotr.si, ipd.). Organizator športnega dogodka WOTR za predhodno navedena ravnanja ne potrebuje posebnega oziroma dodatnega dovoljenja in soglasja udeleženca/ke. V zvezi z navedenimi dejanji organizatorja športnega dogodka WOTR, udeleženec/ka tudi ne pričakuje oziroma ne bo zahteval/a nikakršnega nadomestila oziroma plačila. Udeleženec/ka mora, v primeru, da ne želi, da ga organizator športnega dogodka WOTR fotografira oziroma posname, organizatorju oziroma pooblaščenemu fotografu organizatorja, to izrecno, jasno in nedvoumno izjaviti. Organizator športne vadbe si tudi pridržuje pravico, po lastni presoji urejati in odstraniti kakršnekoli dokumente, informacije, slike, videe oziroma drugo vsebino, ki se nahaja na njegovih spletnih straneh.
 • Plačilo prijavnine je pogoj za udeležbo na športnem dogodku WOTR, ki jo mora udeleženec/ka poravnati pred udeležbo na samem športnem dogodku WOTR oziroma najpozneje pred samim pričetkom športnega dogodka WOTR, na način, kot to določa organizator na svoji spletni strani: www.wotr.si. Plačila prijavnine, ki jo udeleženec/ka poravna za udeležbo na športnem dogodku WOTR, organizator ne vrača pod nobenimi pogoji. Cena prijavnine je objavljena na spletni strani organizatorja: www.wotr.si in jo lahko organizator do dneva športnega dogodka WOTR poljubno spreminja.
 • Račun za prijavnino prejme udeleženec na dan dogodka.
 • Organizator športnega dogodka WOTR si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni zgoraj navedene Splošne pogoje sodelovanja, ceno prijavnine, vsebino spletne strani ter katerekoli podatke oziroma vsebino, ki se nanaša na športni dogodek WOTR.
 • Organizator WOTR teka si pridržuje pravico, da prireditev odpove ali spremeni potek trase proge in ovir.
 • Organizator se zavezuje, da bo vse udeležence športnega dogodka WOTR ter ostalo zainteresirano javnost o kakršnihkoli morebitnih spremembah transparentno, pravočasno in jasno sproti obveščal na svojem Facebook profilu, spletni strani www.wotr.si, medijih in javnih sredstvih obveščanja ter tudi neposredno pred, med ali po športnem dogodku WOTR.

Pravno obvestilo:

Organizator WOTR teka bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in naprej). Z udeležbo na WOTR teku udeleženec/ka dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca/ke.

Udeleženec/ka ima vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/1998 in naprej).

Pristopne izjave in splošni pogoji sodelovanja so akt, izdelan po navodilih in naročilu organizatorja, zato je njegova kakršnokoli nadaljnja uporaba in kopiranje s strani udeležencev ali tretjih oseb ter nepooblaščeno posredovanje le-tega tretjim osebam, v nasprotju z namenom, za katere je bil sestavljen, prepovedano.